←Bai

Heller→


Shuhan Lyu

Bassoon group B, No. 283

Date of birth 9/13/2008
China, Jiangsu
Nanjing Tianzheng primary school
Teacher: Ling Yang

• A. Vivaldi. Concerto e-moll
• F. David. Concertino

CV download