←Yuhan Liu

Yuqing Ma→


Jiajing Zhang

Ethnic percussion E, №168

Date of birth: 9.30.1998
China, Shanghai
Shanghai Conservatory of Music
Teacher: Tianqi Luo

• Tianqi Luo. “Cloud South”
• Ke Xu. “Mosi”
• “Prosperous Vowels”
CV download