←Jiajing Zhang

Haoran Lin→


Yuqing Ma

Ethnic percussion F, №169

Date of birth: 9.4.1995
China, Shanghai
Shanghai Conservatory of Music
Teacher: Tianqi Luo

• Ke Xu. “Mosi”
• Xiao Su. “Prosperous Vowels”
• Sizhi Zhao. “Drum language”
CV download